การใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ประกอบกับอุปกรณ์จัดสรรพลังงาน PSJ Energy Save

Solar cell    คือ     สิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างมาจากสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) เมื่อได้รับแสงจากดวงอาทิตย์หรือแสงจากหลอดไฟ เซลล์แสงอาทิตย์จะเปลี่ยนจากพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current: DC) ซึ่งถือว่าพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์นี้เป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่ง (Renewable Energy) และเนื่องจากกระแสไฟที่ออกจากเซลล์แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยทั่วไปหากต้องการใช้งานจากเซลล์แสงอาทิตย์ก็ต้องต่อกับชุดแบตเตอร์รี่เพื่อทำการเก็บสะสมพลังงานไว้ในช่วงที่ไม่มีแสงและการต่อชุดแบตเตอร์รี่ก็สามารถช่วยให้การจ่ายพลังงานเป็นไปอย่างสม่ำเสมอแต่การจ่ายพลังงานจากแบตเตอร์รี่ก็เป็นการจ่ายพลังงานแบบไฟฟ้ากระแสตรง ดังนั้นหากต้องการจ่ายพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับอุปกรณ์หรือระบบไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating current: AC) จะต้องต่อเซลล์แสงอาทิตย์ผ่านแบตเตอร์รี่แล้วต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่แปลงจากไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC to DC)

solar_cell

                                                                   การต่อใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์กับระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า

solar_cell2

                                                                                  Diagram การต่อใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์

การใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) ประกอบกับอุปกรณ์จัดสรรพลังงาน PSJ Energy Save
อุปกรณ์จัดสรรพลังงานของ PSJ Energy Save ซึ่งใช้ทฤษฎี Non Critical Wave Intersection (N.C.W.I.) เป็นการจัดสรรพลังงานที่ใช้ในระบบแสงสว่าง ถ้ามีการใช้ร่วมกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ก็สามารถต่ออุปกรณ์จัดสรรพลังงานเข้ากับระบบได้ โดยต่อด้านหลังอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ในส่วนของระบบแสงสว่าง เนื่องจากอุปกรณ์จัดสรรพลังงาน PSJ Energy Save นี้ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating current: AC) 

ข้อดี    ของการติดอุปกรณ์จัดสรรพลังงานเข้ากับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ คือ ถ้าเราใช้พลังงานในระบบน้อยลงแบตเตอร์รี่ก็จ่ายพลังงานน้อยลงกล่าวคือแบตเตอร์รี่สามารถจ่ายพลังงานได้นานขึ้นหรือถ้าในระบบมีการใช้พลังงานที่น้อยลงแล้วเราก็สามารถลดขนาดแบตเตอร์รี่และขนาดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งหมายถึงการลดต้นทุนในส่วนระบบได้

solar_cell3

            Diagram การต่อใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์กับอุปกรณ์จัดสรรพลังงาน PSJ Energy Save