ฮาร์มอนิกส์  คือ ส่วนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน์ (Sine wave) ของสัญญาณหรือปริมาณไฟฟ้า เป็นความถี่ใดๆซึ่งมีความถี่เป็นจำนวนเต็มเท่าของความถี่มูลฐาน (Fundamental Frequency ในระบบไฟฟ้าประเทศไทยมีค่าเท่ากับ 50 Hz) เช่น 150Hz,250Hz เป็นต้น ซึ่งการเกิดฮาร์มอนิกส์มักเกิดจากการทำงานของโหลดที่มีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear Load) โดยเมื่อ ฮาร์มอนิกส์ เกิดขึ้นจากโหลดที่มีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้น ฮาร์มอนิกส์จะไปรวมกับสัญญาณคลื่นไซน์ความถี่มูลฐาน ทำให้สัญญาณคลื่นไซน์มีลักษณะผิดเพี้ยนไป

harmonic1

ผลกระทบ    คือ ทำให้เกิดผลต่ออุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าทำให้อุปกรณ์ในระบบมีการทำงานผิดพลาดด้วยผลของค่าแรงดันและกระแสฮาร์มอนิกส์ที่ทำให้ขนาดและรูปคลื่นสัญญาณไซน์ผิดเพี้ยนไป ทำให้อุปกรณ์ในระบบมีอายุการใช้งานน้อยลงหรือเกิดการชำรุดเสียหาย เนื่องจากมีค่า rms ของแรงดันหรือกระแสสูงขึ้นที่เกิดจากค่าฮาร์มอนิก หรือมีการขยายของแรงดันและกระแสฮาร์มอนิก ที่เกิดจากฮาร์มอนิก “รีโซแนนซ์” และผลของฮาร์มอนิกดังกล่าวอาจจะไหลเข้าสู่ระบบใกล้เคียงอาจไปรบกวนการทำงานหรือสร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์ของผู้ใช้ไฟรายอื่นๆและอุปกรณ์ในระบบของการไฟฟ้าได้

เมื่อเทียบผลของฮาร์มอนิกส์ของการใช้อุปกรณ์ในการจัดสรรพลังงานแสงสว่าง

  • http://www.psjenergysave.com/plugins/system/jat3/base-themes/default/images/bullet.gif) 20px 7px no-repeat;">บัลลาสต์อิเลคทรอนิกส์ (Electronic Ballast)
  • http://www.psjenergysave.com/plugins/system/jat3/base-themes/default/images/bullet.gif) 20px 7px no-repeat;">PSJ Lamps Power Controller


บัลลาสต์อิเลคทรอนิกส์ (Electronic Ballast)
การทำงานของบัลลาสต์อิเลคทรอนิกส์ คือการแปลงความถี่ที่ใช้งานในหลอดไฟให้สูงขึ้นจากปกติ 50Hz ให้เป็น 50,000 – 100,000 Hz และเนื่องจากเป็นหลอดไฟชนิดแก๊ส เมื่อความถี่สูงขึ้นทำให้ค่าอิมพิแดนซ์ (Impedance) หรือค่าความต้านทานรวมทางไฟฟ้าสูงขึ้น จึงต้องเพิ่มแรงดันไฟฟ้าจากเดิม 220V อาจจะต้องเพิ่มเป็น 400-500V โดยการที่ระบบเปลี่ยนความถี่  คือ  การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการทำหน้าที่เป็น สวิตซ์ชิ่ง (Switching) ซึ่งถือว่าเป็นโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้นส่งผลให้เกิดฮาร์มอนิกส์โดยตรง

harmonic 2

PSJ  Lamps Power Controller
การทำงาน  Power  Controller  PSJ  Energy  Save  คือ  การช็อป (Chop)  หรือการตัดแรงดันรูปคลื่นไซน์  (Sine wave)  ในส่วนที่สูญเสียในรูปของความร้อนไปในบาลาสต์แกนเหล็ก  ซึ่งไม่ใช่แรงดันไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ หรือเรียกว่า  ทฤษฎี Non Critical Wave Intersection (N.C.W.I.) เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงความถี่ของระบบจึงจะไม่เกิดฮาร์มอนิกส์โดยตรงกับระบบ download VA 100 Hits - Movies แต่เครื่องมือวัดอาจจะแจ้งว่ามีฮาร์มอนิกส์ในระบบเนื่องจากรูปคลื่นไซน์ที่ผิดเพี้ยนไปด้วยการช็อป (Chop) หรือการตัดแรงดันรูปคลื่นไซน์ดังกล่าว

harmonic 3